Yaroslav Fedoruk

4 Titles

Titles by Yaroslav Fedoruk

History of Ukraine-Rus'

Mykhailo Hrushevsky, translated by Marta Daria Olynyk, edited by Andrew B. Pernal, Yaroslav Fedoruk
May 2022 - University of Alberta Press
$119.95 USD - Hardback

History of Ukraine-Rus'

Mykhailo Hrushevsky, translated by Bohdan Struminski, edited by Yaroslav Fedoruk, Robert Romanchuk
May 2022 - University of Alberta Press
$119.95 USD - Hardback

History of Ukraine-Rus'

Mykhailo Hrushevsky, translated by Marta Daria Olynyk, edited by Yaroslav Fedoruk, Frank E. Sysyn
Jan 2022 - University of Alberta Press
$119.95 USD - Hardback

History of Ukraine-Rus'

Mykhailo Hrushevsky, translated by Andrij Kudla Wynnyckyj, edited by Robert Frost, Yaroslav Fedoruk, Frank E. Sysyn, Myroslav Yurkevich
Sep 2021 - University of Alberta Press
$119.95 USD - Hardback