Titles by Myroslav Yurkevich

History of Ukraine-Rus'

Mykhailo Hrushevsky, translated by Andrij Kudla Wynnyckyj, edited by Robert Frost, Yaroslav Fedoruk
Sep 2021 - CIUS Press, an imprint of University of Alberta Press
$119.95 USD - Hardback

History of Ukraine-Rus'

Mykhailo Hrushevsky, translated by Marta Daria Olynyk, edited by Frank E. Sysyn, Myroslav Yurkevich
Sep 2021 - CIUS Press, an imprint of University of Alberta Press
$119.95 USD - Hardback